Τοποθεσία


Διεύθυνση : Εψημιά – Πάτμος

Ταχυδρομικός Κώδικας  : 85500

Τηλέφωνο  :  +30 69 7 345 9496 ,+30 69 7 819 4578

E-mail: patmosgardensea@yahoo.gr